MediatorWeb

De opstap naar een betere MediationLinks

Search

Login

login
pass

Laatste Mededelingen

Informatie voor doorverwijzers
Deze brochure is bedoeld voor degene die te maken heeft met cliŽnten die een conflict hebben.

Gesubsidieerde mediation
Bij gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation vergoedt de overheid mogelijk (een deel van) de kosten van een advocaat of mediator.

De tarieven

Mediation is over het algemeen minder kostbaar dan een juridische procedure. De kosten van de mediation-procedure bestaan uit het honorarium van de mediator en eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten.

Honorarium

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. De partijen hebben zelf grote invloed op de duur en daarmee op de kosten van het traject.

Gedeelde kosten

Het is gebruikelijk dat partijen de kosten in gelijke delen voor hun rekening nemen. Hierover kunnen ook andere afspraken worden gemaakt.

Voorbeeld mediationovereenkomst

De ondergetekenden:

A: ................................................................................
hier vertegenwoordigd door: ................................................................................
en
B: ................................................................................
hier vertegenwoordigd door: ................................................................................

Komen hierbij overeen:

 1. Mediation
  1. Partijen en de Mediator nemen tegenover elkaar de inspanningsverplichting op zich, het in artikel 2 genoemde geschil tussen Partijen op te lossen door Mediation conform het reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut (NMI) (hierna te noemen het Reglement) zoals dat luidt op de datum van deze overeenkomst.
  2. Partijen en de Mediator verbinden zich tegenover elkaar tot al hetgeen waartoe zij op grond van het Reglement verplicht zijn.
  3. Als mediator treedt op bovengenoemde, in het NMI - Register van Mediators ingeschreven, Mediator.
 2. Globale omschrijving geschil

  ............................................
  ............................................
  ............................................

 3. Vrijwilligheid
  De Mediation vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat elk der Partijen en de Mediator vrij om de Mediation op elk gewenst moment te beëindigen.
 4. Geheimhouding
  1. Partijen en de mediator verbinden zich tot geheimhouding en vertrouwelijkheid, zoals nader omschreven in het Reglement.
  2. Voor zover deze overeenkomst in samenhang met het Reglement Partijen verplicht tot geheimhouding, geldt zij tevens als bewijsovereenkomst in de zin van de wet (Art. 7:900 lid 3 BW jo. art. 180 Rv).
  3. De Mediator draagt zorg dat alle in artikel 7 bedoelde derden die zij bij de Mediation betrekt of daarover informeert, zich verbinden tot geheimhouding als omschreven in het Reglement.
  4. De verplichting van de Mediator uit artikel 4.1 van deze overeenkomst vervalt, indien zij in verband met een schadeclaim een beroep dient te doen op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 5. Bijzondere verplichtingen van Partijen
  Naast het gestelde in het Reglement verbinden Partijen zich tegenover de Mediator en tegenover elkaar:
  - zich te onthouden van acties of gedragingen die de Mediation in ernstige mate bemoeilijken of belemmeren;
  - bereid te zijn naar elkaars argumenten te luisteren en te zoeken naar compromissen.
 6. Vertegenwoordiging
  1. Tijdens de Mediation-procedure zal elk der Partijen in persoon dan wel door middel van de door haar aangewezen, in de aanhef van deze overeenkomst genoemde, vertegenwoordiger aanwezig zijn.
  2. Elk van de Partijen staat ervoor in:
   - dat haar vertegenwoordiger rechtsgeldig bevoegd is om namens haar alle rechtshandelingen te verrichten die in het kader van de Mediation noodzakelijk zijn, daaronder begrepen het aangaan van een vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 9.1; en
   - dat de vertegenwoordiger zich zal houden aan de in het Reglement genoemde geheimhouding.
  3. Op verzoek van de Mediator dient een schriftelijke volmacht te worden getoond waaruit bovengenoemde bevoegdheid van de vertegenwoordiger blijkt.
 7. Derden
  1. De Mediator kan zich bij de Mediation voor secretariële ondersteuning laten bijstaan.
  2. De Mediator kan met toestemming van Partijen anderen bij de Mediation toelaten of betrekken, hieronder mede te begrijpen Hulppersonen zoals bedoeld in het Reglement.
 8. Honoraria en kosten
  1. Het honorarium van de Mediator bedraagt: .......... (zegge ..........) per uur, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
  2. Partijen zijn, ongeacht het verloop en het resultaat van de Mediation, gehouden tot betaling van het honorarium van de Mediator en tot vergoeding van alle door de Mediator gemaakte kosten. Voorts komen voor rekening van Partijen alle overige directe en indirecte kosten vallend op de Mediation, zoals huur van ruimte, telefoon-, fax- en reiskosten, porti, honoraria en kosten van ingevolge artikel 7 bij de Mediation betrokken derden, vermeerderd met wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
  3. Honorarium en kosten bedoeld in artikel 8.2 worden door Partijen gedragen in de volgende verhouding:
   Partij A: ..... %
   Partij B: ..... %
  4. Elke Partij draagt de aan eigen zijde gevallen kosten.
 9. Vaststellingsovereenkomst, tussentijdse afspraken
  1. Een ingevolge de Mediation in der minne bereikte oplossing van het geschil zal tussen Partijen worden vastgelegd in een schriftelijke vaststellingsovereenkomst.
  2. Tijdens de loop van de Mediation tussen Partijen gemaakte afspraken binden hen alleen voorzover deze schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen. Partijen kunnen in een dergelijke overeenkomst bepalen dat bedoelde afspraken hen niet binden indien en zodra de Mediation wordt beëindigd zonder vaststellingsovereenkomst als bedoeld in artikel 9.1.
  3. De Mediator is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door partijen zelf af te sluiten vaststellingsovereenkomst en de eventueel hieruit voortvloeiende schade voor partijen of de bij de Mediation betrokkenen.
 10. Geschillen
  1. Ingeval van geschillen, voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in artikel 9 of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van Mediation conform het Reglement, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van die Mediation.
  2. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als bedoeld in artikel 10.1 op te lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door...............................
 11. Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  Aldus overeengekomen en in ....-voud opgemaakt en ondertekend te ................................................................................, .................... ..........
  De Mediator:
  ....................
  Partij A:
  ....................
  Partij B:
  ....................